Miljöpolicy

 

Genom att integrera miljöaspekter i alla steg inom vår verksamhet, bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi är väl medvetna om klimatfrågan och de globala miljöutmaningarna och arbetar därför proaktivt för att ständigt förbättra vårt miljöarbete i hela processens led. 

   

Miljöaspekter

Tillsammans med följande miljömål är vår miljöpolicy ett viktigt verktyg i arbetet med att ta hänsyn till miljö och att ständigt arbeta med förbättringar av verksamheten.

Ta hänsyn till miljön vid investeringar och se till att kostnader för miljöförbättrande åtgärder ger vinst på lång sikt.

Ta vara på kunskap om miljöfrågor samt främja och uppmuntra våra medarbetare genom att engagera och informera.

Främja och uppmuntra miljömedvetenhet hos våra leverantörer och kunder, samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

Aktivt samarbeta med andra företag, leverantörer och organisationer för att tillsammans arbeta för en mer hållbar produktion. Vår möjlighet att påverka stärks genom samarbete.

Basera våra miljömål utifrån miljöpåverkan, följa upp, utvärdera samt revidera miljöpolicyn kontinuerligt.

Prioritera återanvändning och återvinning. Prioritera miljöarbete och avsätta resurser. Använda 100% förnybar energi i vår elförbrukning.

Sprida goda idéer och erfarenheter.


     


Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.